Anasayfa » Program Hakkında

Hedef ve Amaçlar

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
 • Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
 • Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
 • Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

Bu amaca yönelik ilerleme aşağıdaki göstergeler ile takip edilecektir:

 • Kümelenme birlikteliklerinin koordinasyonu, sevk ve idaresi amacıyla oluşturulan ve Bakanlık tarafından akredite edilen, yasal bir statüye sahip kurum ve kuruluş sayısı.
 • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan üniversite sayısı,
 • Kümelenme birlikteliklerinin içinde aktif rol alan işletme sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri neticesinde diğer işletmelerle işbirliği seviyesi ve kalitesini arttıran firma sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri sonucu oluşturulan ortak kullanıma yönelik yapıların sayısı ve bu yapılardan faydalanan işletme sayısı,
 • Kümelenme birliktelikleri sonucunda oluşturulan ve piyasaya sürülen yeni, yenileştirilmiş ve/veya geliştirilmiş ürün sayısı.

Hedef Kitle

Programın hedef kitlesi: Rekabet edebilirliklerini ve yenilikçiliklerini artırmak isteyen, ekonomik faaliyetlerini organizasyonel bir yapı içerisinde kümelenme bilinci ile gerçekleştirmelerini beklediğimiz belirli bir rekabetçilik ve sürdürülebilirlik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birliktelikleridir.

Kümelenme birlikteliği, belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin, Kümelenme Destek Programı kapsamında yaptıkları işbirliklerini ifade eder.

Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere aşağıdaki kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini de içerebilecek birlikteliktir. Ayrıca, kümenin ana faaliyet alanında yer alan en az yirmi firma söz konusu birliktelik ile işbirliği yapmayı taahhüt etmelidir.

Kümelenme birlikteliğinde yer alabilecekler:

 • İl özel idareleri
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler ve araştırma kurumları
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, borsaları
 • Serbest bölgeler
 • Organize sanayi bölgeleri
 • İhracatçı birlikleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve teşekküller

Kümelenme birlikteliklerinin vizyon, strateji ve performans kriterlerini iyi belirlemeleri, mutabakat içinde yol haritalarını hazırlamaları, yönetişim yapılarını kurmaları ve bilimsel kurum veya kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir. Her bir paydaşın kendi gündemi ve hedefleri ile katıldığı kümelenme birlikteliklerinden, ortak hedeflerinin ve faaliyetlerinin belli olması, çıkar çatışmalarının çözüme kavuşması ve rekabetçiliği artırmak için teknolojide ve yenilikte bir üst seviyeye çıkma doğrultusunda ekonomik uzlaşının sağlanması beklenmektedir.

Destek Kapsamı

Belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin a) küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme, b) faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme, c) verimlilik ve d) yenilik başlıkları altında ayrıntıları Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan faaliyetleri desteklenecektir.

Kategori 1: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme Faaliyet Grubu:

 • Kümeyi temsil edecek bir hukuki yapının kurulması
 • Kümeyi temsil edecek hukuki yapının kapasitesinin güçlendirilmesi
 • Kümelenme birlikteliğinin koordinasyonu
 • Küme aktörlerinin kümelenme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi
 • Küme aktörlerinin birbirlerini tanımalarını sağlayacak organizasyonlar
 • Küme aktörlerinin katılımı için sektörel organizasyonlar
 • Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı
 • Lobi ve tanıtım faaliyetleri
 • Yatırım promosyonu
 • Pazar (yerel pazar dâhil) geliştirme faaliyetleri
 • Uluslararası iş ağlarına erişim ve diğer kümelerle işbirliği vb.
 • Kümeye ilişkin temel analizlerin yapılması (rekabetçilik vb.)
 • Kümeye ilişkin sofistike analizlerin yapılması
 • Kümelenme stratejisinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması
 • Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması

Kategori 2: Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme Faaliyet Grubu

 • Temel (az veya yarı nitelikli) işgücü piyasasını geliştirme
 • Nitelikli işgücü piyasasını geliştirme (tekniker, temel mühendislik)
 • İleri nitelikli işgücü piyasasını geliştirme
 • Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar
 • Hammadde ve/veya ara malı maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalar
 • Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
 • Pazar hakkında sürekli bilgi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması
 • Stratejik bilgi kaynaklarına erişim

Kategori 3: Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar Faaliyet Grubu

 • Tedarikçi geliştirme programları uygulanması
 • Ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) kurulması
 • Ortak kullanım depolarının kurulması
 • Ortak hammadde veya ara malı teminine yönelik organizasyonlar
 • Üniversite - Sanayi İşbirliği Programları
 • Enerji verimliliği programları
 • Yenilenebilir enerji programları
 • Test/analiz laboratuvarının kurulması
 • Küme aktörleri arasındaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması
 • Endüstriyel ortak yaşam
 • Ortak ulaşım, vardiya planlama
 • Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu

Kategori 4: Yenilik Faaliyet Grubu

 • Uygulamalı AR-GE laboratuvarı kurulması
 • Yenilik (ürün, süreç, pazar) destek programı
 • Ortak kullanıma yönelik numune hatlarının kurulması
 • Ortak kullanıma yönelik (test, simülasyonvb.) platformlarının kurulması
 • Teknoloji takip, tanıtım ve transfer birimlerinin kurulması
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
 • Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması
 • Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini arttırıcı programlar

Destek Süresi

Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 (beş) yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez.

Destek Miktarı

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.

 

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI © 2013 • Her Hakkı Saklıdır