Anasayfa » Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvurular, koordinatör tarafından başvuru rehberinde yer alan formların doldurulması suretiyle Bakanlığa yapılır.

Başvurular, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlar yönünden Komisyonca değerlendirilir. Yönetmelikte ve başvuru rehberinde belirtilen idari koşullara uygun yapılmadığı tespit edilen başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

Komisyonca yapılan idari değerlendirmeyi geçebilen başvurular ön değerlendirme aşamasına alınır. İdari koşulları sağladığı tespit edilen her bir başvuru, Komisyon tarafından uzmanlık alanlarına göre belirlenecek olan birbirinden habersiz iki bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilir. Başvuruların değerlendirilmesi, ön değerlendirmenin başladığı tarihten itibaren çağrı takviminde belirlenen süre içerisinde sonuçlandırılır. Ön değerlendirmeyi geçebilen başvurular, Seçici Kurul değerlendirmesine sunulur.

Seçici Kurul, kümelenme birlikteliğince yapılacak sunumların dinlenmesini takiben kümelenme birlikteliklerini Programın amacına uygunluğuna ve değerlendirme rehberinde yer alan birlikteliğin vizyon ve stratejisini değerlendiren kriterlere göre değerlendirme rehberinde belirtilen puan üzerinden tam sayı şeklinde puanlayarak değerlendirir. Bu değerlendirme sonrasında, bağımsız değerlendiriciler ve Seçici Kurul tarafından verilen puanlar toplamına göre başarı sıralaması yapılır. Toplam 70 puanın altında puan alan başvurular elenecektir. Seçici Kurul desteklenmeye değer görülen kümelenme birlikteliği başvurusuyla ilgili ve müzakere aşamasında dikkate alınması gereken hususları içeren nihai raporu Bakanlığa sunmasını müteakiben müzakere aşamasına geçilir.

Müzakere aşaması, kümelenme birlikteliği koordinatörü ile Bakanlık arasında başvuru dokümanları ekinde yer alan, tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen müzakere protokolünün imzalanmasını takiben başlar. Müzakereler, komisyon üyeleri aracılığıyla yürütülür. Kümelenme birlikteliğini müzakere sürecinde koordinatör temsil eder. Müzakeresi tamamlanan desteklenmeye değer görülen başvurular Seçici Kurul tarafından Bakan’a sunulur.

Bakan onayının ardından desteklenmeye hak kazanan kümelenme birliktelikleri Bakanlık internet sayfasında ve ilan panosunda duyurulur.

Başvuru rehberinde belirtilen şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk kümelenme birlikteliğine aittir.

Müzakere Süreci

Seçici Kurul değerlendirmesi ve nihai raporun hazırlanması sonrasında en geç iki hafta içinde müzakere aşamasına geçilir.

Kümelenme birlikteliğini müzakere sürecinde koordinatör temsil eder. Koordinatör ile Bakanlık arasında başvuru dokümanları ekinde yer alan, tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen müzakere protokolünün imzalanmasını takiben müzakerelere başlanır. Kümelenme birlikteliği, müzakere protokolü hükümlerine uymaması halinde müzakere kapsamı dışında kalır.

Müzakereler kümelenme birliktelikleri tarafından hazırlanacak beş yıllık iş planları üzerinden yürütülür. İş planları, müzakere protokolünün imzalanmasından itibaren en geç iki ay içerisinde hazırlanır. Seçici Kurul tarafından sunulan nihai raporda yer alan müzakere aşamasında dikkate alınacak hususlar kümelenme birlikteliklerine iletilir ve kümelenme birlikteliklerinin bu hususlar çerçevesinde beş yıllık iş planlarını hazırlamaları beklenir. Bu süreçte Bakanlık teknik müdahalede bulunmaz.

Kümelenme birlikteliği, iş planlarının katılımcılık ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlamalıdır. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde katılımcılık ve şeffaflık ilkelerine uyulup uyulmadığı, yapılan toplantılara temsilci gönderilmesi vb. yöntemlerle denetlenir. Bu denetimler sonrası hazırlanan raporlar iş planının müzakere edilmesinde Komisyonca göz önünde bulundurulur. Kümelenme birlikteliği tarafından hazırlanan iş planları müzakere edilmek üzere Komisyona gönderilir.

Komisyonca görevlendirilen üyeler, en çok 15 iş günü içinde iş planını, Seçici Kurul tarafından sunulan nihai raporda yer alan, müzakere aşamasında dikkate alınacak hususlar doğrultusunda; başvuruda belirtilen stratejiye uygunluğu, faaliyetlerin mantıksal sıralaması, zamanlaması, yapılabilirliği, risk ve varsayımların analizi, performans göstergelerinin program hedefleriyle uygunluğu ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer hususlar çerçevesinde ön incelemesini yapar. Ön inceleme aşamasında bütçe değerlendirme konusu yapılmaz.

Komisyonu temsilen en az 2 üyenin, koordinatörün ve kümelenme birlikteliğinde yer alan üyelerin temsilcilerinin katılımı ile müzakereler, komisyonun belirleyeceği yerde ve zamanda yapılır. Kümelenme birlikteliğini temsilen koordinatörün yanında toplantıya en fazla 4 kişi katılabilir. Toplantılar en fazla 7 iş günü sürer. Müzakere tutanağı taraflarca imzalanır. Uzlaşılamayan konular hakkında nihai karar Komisyonca verilir. Komisyonun nihai kararı doğrultusunda kümelenme birlikteliğince iş planına son şekli verilir ve Komisyonca son inceleme yapılır. Komisyon, müzakere aşamasını başarı ile geçen kümelenme birliktelikleri hakkında hazırlanan müzakere raporlarını ve müzakere sonuçlarını Seçici Kurul Başkanına sunar. Desteklenmeye değer görülen kümelenme birliktelikleri Seçici Kurul Başkanı tarafından Bakan onayına sunulur.

Başvuru Akış Şeması

 

 

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI © 2013 • Her Hakkı Saklıdır